Försäljningsvillkor

Duri Svenska AB:s Allmänna Försäljningsvillkor – nr 16.

Nedanstående avtalsvillkor gäller vid all försäljning från Duri Svenska AB (”DURI”) och gäller tills vidare.

1. TILLÄMPLIGHET

Dessa allmänna leveransbestämmelser skall alltid äga tillämpning i den mån de inte ändras genom skriftlig överenskommelse mellan parterna. I avsaknad av skriftlig bekräftelse i samband med avtalets ingående skall uttalanden och uppgifter inte åsidosätta vad som föreskrivits i leveransbestämmelserna eller på annat sätt ha betydelse för bestämmande av avtalets innehåll. Ändringar av nedanstående allmänna leveransbestämmelser är giltiga endast efter skriftlig överenskommelse mellan DURI och köparen.

2. PRIS- och LEVERANSVILLKOR

Leveranser med ett ordervärde över 2 500 kr netto exklusive mervärdesskatt sker fritt till av köparen anvisad leveransadress i Sverige om ej annat anges i katalog eller prislista. Vid order understigande ordervärde enligt ovan debiteras 300 kr i enhetsfrakt. Produkter klassificerade som beställningsvara debiteras alltid med faktisk fraktkostnad, dock min. 300 kr. Faktisk kostnad för alla typer av leveranshinder såsom t ex bomkörningar, ändring av adress etc efterdebiteras.

Tilläggstjänster och lastpallar debiteras enligt nedan:

Vid beställning under 3 st produkter med mått överstigande 500×2000 mm (b x l) debiteras 295 kr i extra kostnad, utöver pallkostnad.
Delade förpackningar – pristillägg utgår med 70 kr per delad förpackning, om inte delad förpackningspris framgår av prislistan. Kapning av lister debiteras med 19 kr per kap samt att hela längden debiteras. Kapning av rullvara debiteras med 140 kr per kap och breddmeter. Priser utgår enligt gällande prislista. DURI förbehåller sig rätten att löpande utföra prisjusteringar utan avisering. Vid prisförändring gäller det aktuella priset på dagen för leverans. Köparen skall utöver priset utge mervärdesskatt enligt lag.

3. AVLÄMNANDE OCH FARAN FÖR VARAN

Vara som skall avhämtas anses avlämnad då den avhämtas av köparen eller dennes ombud vid DURIs butik eller lager. Faran för varan övergår då till köparen. Vara som skall levereras anses avlämnad, då den levererats till och mottagits av köparen på av köparen anvisad leveransadress i Sverige. Faran för sådan vara övergår till köparen vid mottagandet.

4. FÖRSENING

Bedömer part att han kommer att bli försenad med avlämnande eller mottagande av varan, skall han inom skälig tid underrätta motparten och därvid ange när avlämnande eller mottagande kan ske. Vill motparten inte godta förseningen skall han inom skälig tid efter aviseringen meddela den försenade parten detta; i annat fall får han inte häva köpet om det fullgörs inom den tid som angetts. Part får häva köpet avseende en vara som inte har avlämnats eller mottagits i rätt tid om försening är av väsentlig betydelse för honom och motparten insett eller borde ha insett detta. Avser förseningen en vara som skall tillverkas eller skaffas särskilt för köparen efter dennes anvisningar eller önskemål och kan DURI inte utan väsentlig förlust tillgodogöra sig varan på annat sätt, får köparen häva köpet endast om han dessutom får försenad vara levererad från annan än DURI före den nya leveranstidpunkt som denne aviserat. Underlåter DURI att avisera förseningen eller fullgörs inte leveransen inom den tid som angetts vid aviseringen, får köparen dock häva köpet enligt vad som angetts i första meningen ovan. Avser avtalet successiva leveranser, har köparen inte rätt att vid försening av delleverans, eller vid fel i delleverans, häva avtalet annat än till den del som avser den ifrågavarande delleveransen. Om emellertid försenad eller felaktig vara står i sådant samband med redan levererad vara eller vara som skall levereras senare, att det skulle medföra betydande olägenhet för den hävningsberättigade parten att delvis stå kvar vid köpet, får köpet hävas även beträffande sådana delleveranser. Häver part köpet vid försening, har han rätt till ersättning för den skada han lider på grund av förseningen (som uppkommer efter hävningen). Skadeståndet inklusive ersättning för förseningsvite eller DURIs kostnader för försenat mottagande skall sammanlagt inte överstiga köpesumman.

5. GARANTI

För levererade maskiner lämnar DURI mot köparen en garanti som i sin helhet svarar mot den garanti DURI i sin tur erhåller av sin leverantör. De garantivillkoren tillhandahålles köparen på begäran DURIs åtagande sträcker sig dock aldrig längre mot köparen än vad som anges i dessa allmänna leveransbestämmelser. DURI förbinder sig att avhjälpa alla fel i levererad vara. DURIs ansvar avser endast fel, som visar sig under en tid av ett år räknat från den dag, då varan tillhandahålles för avhämtning. DURI får istället för att avhjälpa felet återbetala köpeskillingen, varvid köparen skall återlämna varan i väsentligen oförändrat skick, eller om detta inte är möjligt, i avräkning på priset tillgodoräkna DURI ett belopp som svarar mot värdet av det som behålles. Ansvarar DURI för fel i varan, är DURI även skyldig ersätta skada, som uppkommer genom felet. DURIs ersättningsskyldighet är dock begränsad till 15 % av köpesumman. DURIs ansvar omfattar inte skada som kan ha orsakats av oriktig användning eller osedvanligt bruk av varan, såsom dess användning på material eller dess utsättande för påverkan, av t ex väder och fuktighet, för vilket varan inte är avsett, eller av annat förhållande som kan hänföras till köparen. DURIs ansvar för fel omfattar inte heller normal förslitning eller försämring. Utöver vad som föreskrivits ovan har DURI inte något ansvar för fel i varan. DURI är sålunda inte skyldig att på grund av fel eller brist i varan utge någon ersättning till köparen för utgifter, produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan direkt eller indirekt förlust.

6. REKLAMATION VID FEL I VARAN

Köparen är skyldig att vid varans mottagande kontrollera utifrån synliga fel. Synlig skada som kan antas ha uppkommit under transport skall nedtecknas på fraktsedel och följesedel. Köparen skall skriftligen meddela DURI fel i varan omedelbart eller senast inom en vecka från det köparen märkt eller bort märka felet. Underlåter köparen det är DURI befriad från ansvar för felet. Erhåller DURI vetskap om fel i eller om köparen märkt eller bort märka att produkten var felaktig äger DURI kräva att köparen upphör med användandet av varan. Köparen skall självmant upphöra med att använda vara, som köparen förstår eller bör förstå omöjliggör ett fackmässigt arbete eller kan förorsaka skada. Upphör inte köparen att använda varan, då detta begärts eller ändå bort ske, är DURI befriad från allt annat ansvar för ifrågavarande fel än att leverera felfritt gods. Om köparen, senast vid tiden för avtalets ingående skriftligen upplyste DURI, att den levererade varan är avsedd att användas i entreprenad som skall godkännas vid slutbesiktning och vid vilken tidpunkt slutbesiktningen skall äga rum, skall vid fel i varan reklamation, trots vad som angivits i första stycket, anses ha skett i rätt tid om köparen skriftligen meddelar DURI detta senast inom en månad från den uppgivna tiden för slutbesiktning. DURI reserverar sig för eventuella trycktekniska färgavvikelser i katalogen, nyansskiftningar och storleksvariationer. Kontrollera varan före installation. Reklamationer gjorda av dessa skäl efter installation godkännes ej.

7. RETURER

Returer godkännes endast efter särskild överenskommelse med DURI. Retur utan DURIs godkännande, eller vid retur som hänför sig till fel av köparen, krediteras maximalt 75% av det ursprungliga varuvärdet. Köparen ansvarar för returfrakten samt för att godset är väl emballerat.

8. ANSVAR FÖR VARANS SKADEBRINGANDE EGENSKAPER

DURI ansvarar inte i något fall för skada, som kan drabba köparen till följd av att varan orsakat skada  på annan egendom av vad slag det vara må. DURI är heller inte ansvarig gentemot köparen för ersättningsanspråk från köparen, som grundas på skadeståndskrav från tredje man, däri inräknat hos köparen anställd personal, till följd av personskada, annat än i sådana fall, då köparen enligt lag haft att svara i DURIs ställe och förutsatt att DURI beretts tillfälle att samråda med köparen vid handläggningen av ärendet. DURI svarar fullt ut och i enlighet med gällande lag i de fall tredje man ställer anspråk direkt emot DURI grundade på skadebringande egenskaper hos varan. Köparen skall dock i sådana fall ersätta DURI i den mån skadan uppkommit till följd av att köparen åsidosatt DURIs anvisningar för användningen av varan eller skadan eljest helt eller delvis är en följd av köparens handlande eller underlåtenhet.

9. BETALNINGSVILLKOR

DURI är inte skyldig att lämna köpare kredit. Betalning skall vid kreditköp vara DURI tillhanda senast trettio dagar efter fakturadatum om ej annat överenskommits. Sker betalning inte i rätt tid utgår dröjsmålsränta med 2 % per kalendermånad. Vid försenad betalning äger DURI rätt till ersättning av köparen för skriftlig betalningspåminnelse enligt de avgifter DURI från tid till annan tillämpar.

10. ÅTERTAGANDEFÖRBEHÅLL

Om det kan antagas att köparen inte kommer att rätteligen fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet, eller om DURI hävt avtalet, har DURI rätt att återtaga sådan vara som fortfarande lagligen kan återtagas. Köparen har innan varan tillfullo betalats inte rätt att utan DURIs skriftliga medgivande förfoga över den på sådant sätt att DURIs återtaganderätt äventyras.

11. BEFARAT AVTALSBROTT

Uppkommer efter köpet skälig anledning anta, att part inte kommer att fullgöra en väsentlig del av avtalet, får motparten för sin del inställa fullgörelsen och hålla inne sin prestation samt kräva att godtagbar säkerhet ställs för avtalets rätta fullgörande. Om säkerhet inte ställs utan dröjsmål, får part som krävt säkerhet häva köpet såvitt avser den del som inte fullgjorts. Part får häva köpet utan att först kräva säkerhet, om motparten försätts i konkurs eller annars till följd av obestånd inte kan förväntas fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet. Häver part i fråga om en delleverans, får han samtidigt häva i fråga om tidigare eller senare leveranser om han på grund av sambandet mellan dem skulle ha betydande olägenhet att stå fast vid köpet beträffande dessa leveranser.

12. FORCE MAJEURE

Skulle tid följd av omständigheter såsom arbetskonflikt av vad slag det vara må, brand, explosion eller annan allvarlig olyckshändelse, naturkatastrof, krig uppror, myndighetsbeslut, omfattande driftsstörningar hos parten utebliven leverans från underleverantör eller råvarubrist, onormal stegring av råvarupriser eller med de uppräknade jämställd omständighet utanför partens kontroll, DURIs möjligheter att fullgöra respektive mottagarens möjligheter att mottaga leverans hindras eller avsevärt försvåras, är DURI respektive köparen – om omständigheten inte bort beaktas vid avtalets ingående och ej heller parten skäligen kunnat undanröja omständigheternas menliga inverkan – berättigad att uppskjuta leverans under så lång tid som erfordras för att undanröja verkningarna av sådan omständighet. Skulle denna tid överstiga två månader, har vardera parten rätt att helt eller delvis häva avtalet beträffande de leveranser som skulle ha skett under ifrågavarande tid. Detta gäller även om sådan omständighet som avses ovan inträffar efter avtalad leveranstid. Part är inte skadeståndsskyldig vid hävning av avtalet helt eller del på denna grund.

13. TVIST

Tvist i anledning av avtalet skall avgöras av allmän domstol.